vlokKlussenbedrijf Chuckie is aangesloten bij V.L.O.K. maar wat houd dit in?

De VLOK is de belangenorganisatie voor klussenbedrijven, opgericht in 1983. Op vele terreinen is de VLOK sinds jaar en dag dé gesprekspartner van de overheid en andere maatschappelijke organisaties. 

De VLOK is er voor de opdrachtgever: als informatiepunt over de mogelijkheden van het klussenbedrijf (de klantgerichte specialist in veelzijdigheid) en als hulp bij het vinden van een klussenbedrijf. De VLOK stimuleert het verstrekken van duidelijke opdrachten en bewerkstelligt dat gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nagekomen, de VLOK staat hier tevens garant voor.

Ondanks het hoge percentage tevreden klanten bij VLOK-leden, biedt de VLOK u een duidelijke arbitrage- en garantieregeling waar partijen - indien nodig - op terug kunnen vallen.

Sinds 1998 heeft de VLOK - samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis - als basis voor deze garantie de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden opgesteld.

U kunt hier op de website van de VLOK komen.

 

VLOK – Uitvoeringsvoorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK) zijn tot stand gekomen in april 1998 in overleg met de Consumentenbond en de ‘vereniging eigen huis’ in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal-economische Raad en treden in werking per 1 oktober 1998. Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg met genoemde consumentenorganisaties worden gewijzigd of aangevuld.

 

I Algemene bepalingen

Artikel 1 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden – hierna te noemen Uitvoeringsvoorwaarden – zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en klussenbedrijf.

Artikel 2 Definities
In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever natuurlijk persoon of rechtspersoon, die opdracht kan verlenen tot het verrichten van kluswerkzaamheden;

Consument opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Klussenbedrijf opdrachtnemer, lid van het VLOK, die bedrijfsmatig kleinschalige kluswerkzaamheden verricht;

Het werk het totaal van de tussen de opdrachtgever en het klussenbedrijf overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door het klussenbedrijf geleverde materialen;

Meer- en minderwerk door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;

Geschillencommissie de Geschillencommissie Klussenbedrijven (VLOK) van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag) waarbij uitsluitend geschillen kunnen worden voorgelegd tussen een consument en een klussenbedrijf.

 

II Afspraken

Artikel 3
3.1 Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een VLOK Opdrachtformulier.

3.2 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:

 •  · een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;
 •  · de prijs van het werk;
 •  · de betalingswijze.

 

3.3 De opdrachtgever en het klussenbedrijf kunnen afspraken maken op basis van vier prijsvormingmethoden:

 •  vaste prijs van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden
 •  regie opdrachtgever en klussenbedrijf komen overeen dat de gemaakte kosten van het klussenbedrijf worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt het klussenbedrijf een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen  die op de opdracht betrekking hebben
 •  richtprijs een richtprijs kan alleen worden afgegeven in combinatie met een uurprijs (regie); deze richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten
 •  combinatie van bovenstaande methoden (bijv. deels vaste prijs, deels regie)

3.4 Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden.

3.5 Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat deze Uitvoeringsvoorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van een overeenkomst.

 

III Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4 Verplichtingen van het klussenbedrijf

4.1 Het klussenbedrijf staat ervoor in, dat de werkzaamheden in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en de eisen van goed en deugdelijk werk zullen worden uitgevoerd.

4.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal het klussenbedrijf, voorzover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

4.3 Het klussenbedrijf neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

4.4 Het klussenbedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan het klussenbedrijf  openbaren en het klussenbedrijf terzake deskundig moet worden geacht.

4.5 Indien het klussenbedrijf één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

4.6 Het klussenbedrijf is aansprakelijk voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal ƒ 1.000.000 (€ 453.780) per gebeurtenis.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

5.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het klussenbedrijf zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

5.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

5.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • · Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • · Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • · Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • · Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn        gesteld, één en ander onverlet de waarschuwingsplicht van het klussenbedrijf op grond van artikel 4 lid 4.

  

Artikel 6 Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij het klussenbedrijf ervoor zorg draagt dat zulks in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een VLOK Opdrachtformulier.

 

Artikel 7 Onvoorziene complicaties

7.1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet het klussenbedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

7.2 Indien het klussenbedrijf de opdrachtgever niet kan bereiken, dient het klussenbedrijf het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

7.3 Eventuele extra kosten, die het klussenbedrijf moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

7.4 Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

 

Artikel 8 Oplevering

8.1 Na voltooiing van het werk nodigt het klussenbedrijf de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk.

8.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door het klussenbedrijf dienen te worden hersteld, zal het klussenbedrijf deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van het klussenbedrijf vallen.

 

IV Betaling

Artikel 9 Vooruitbetaling

Indien tussen de opdrachtgever en het klussenbedrijf is overeengekomen, dat vóór aanvang van de werkzaamheden reeds gedeeltelijke betaling zal plaatsvinden, dient het klussenbedrijf dienaangaande zekerheid te stellen.

 

Artikel 10 Betaling in termijnen

10.1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang.

10.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en het klussenbedrijf zijn verplichtingen terzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

 

Artikel 11 Eindafrekening

11.1 Het klussenbedrijf zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.

11.2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario e.d.).

11.3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

11.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.

11.5 Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

 

Artikel 12 Opschorting van de betaling

12.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

12.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft het klussenbedrijf het recht de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

 

Artikel 13 Niet nakomen betalingsverplichting

13.1 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt het klussenbedrijf na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

13.2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan het klussenbedrijf rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW.

13.3 Het klussenbedrijf is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

 

V Garantie

Artikel 14 Garantie

14.1 Het klussenbedrijf garandeert dat eventuele gebreken in het werk gedurende een jaar na oplevering zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk.  Het voorgaande laat onverlet dat het klussenbedrijf ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan.

14.2 De in het eerste lid genoemde gebreken zullen kosteloos worden verholpen.

 

VI Geschillen (tussen consument en klussenbedrijf)

Artikel 15 Geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen het klussenbedrijf en de consument waarop deze Uitvoeringsvoorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen de consument en het klussenbedrijf over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit klussenbedrijf te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door het klussenbedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Klussenbedrijven (VLOK), Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag.

15.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan het klussenbedrijf heeft voorgelegd.

15.4 Nadat de klacht aan het klussenbedrijf is voorgelegd, dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

15.5 Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is het klussenbedrijf aan deze keuze gebonden.

15.6 Wanneer het klussenbedrijf een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument zich binnen vijf weken na een daartoe door het klussenbedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt het klussenbedrijf de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is het klussenbedrijf gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

15.7 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie worden genomen in de vorm van een bindend advies.

15.8 In alle andere gevallen is de gewone rechter bevoegd om van de geschillen kennis te nemen